Skip to main content

Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
For Bagger-Nielsen ApS (B-N)

 

Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet mellem Dem og B-N, medmindre der foreligger en af os affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

 

Kataloger, brochurer m.v.

De i vore kataloger anførte illustrationer, angivelser af mål, angivelse af vægte eller lignende er uden forbindende, og B-N forbeholder sig ret til ændringer i udførelser eller salg af produkter uden forudgående varsel til vore kunder. Ingen af de af B-N fremsendte specifikationer, det være sig kataloger, tilbud eller ordrebekræftelser må uden vort samtykke kopieres og anvendes over for tredjemand.

 

Priser og mængder

Alle afgivne tilbud forstås fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, uanset om det er anført eller ej. De tilbudte priser er altid de på tilbudsdagen gældende, idet B-N forbeholder sig ret til at afregne med de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet. Bekræfter B-N en ordre, er alle priser og afgifter, der er anført i ordrebekræftelsen, de på ordrebekræftelsesdagen gældende, idet B-N forbeholder sig at afregne til de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Dette gælder også i tilfælde af ændringer af valutakurser og råvareprisnoteringer.
På leverancer indeholdende kabler forbeholder B-N sig ret til over eller underleverancer med indtil 10% af det bestilte kvantum. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af ordren, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Ved afklipning af kabler påregner vi gebyr. Der pålægges en håndteringsomkostning på ordrer/leveringer under kr. 1000,-.

 

Leveringshindringer og forsinkelser

B-N er uden ansvar for sådanne leveringshindringer eller forsinkelser, som er forårsaget af krig, blokade, strejke, lock-out, transportuheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vind- og vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, der vanskeliggør eller forsinker leverance, herunder leveringsvanskeligheder fra B-N underleverandører. B-N ansvarsfrihed i ovennævnte tilfælde gælder, uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage levering af de tilbudte eller ordrebekræftede varer. B-N påtager sig intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse.

 

Erstatning ved forsinkelse

Erstatning for forsinket levering i sådanne tilfælde, hvor B-N forbehold om ansvarsfrihed ikke dækker, ydes kun for så vidt og i det omfang udtrykkelig skriftlig bestemmelse herom er truffet, uanset om forsinkelsen skyldes et B-N tilregneligt forhold.

 

Forsendelse

Levering sker i alle tilfælde ab B-N domicil, og forsendelsen sker for køberens regning og risiko. Forsendelsesmåden bestemmes af B-N og efter deres frie skøn uden ansvar for eventuelle fragt- og portodifferencer.

 

Returnering af varer

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale og med angivelse af følgeseddelnummer og dato samt en reference, der opgives ved henvendelsen. Lagerførte varer, der ifølge aftale returneres senest 8 dage efter modtagelsen, krediteres med et minimumsfradrag på 5%, forudsat varen er i original emballage og ubeskadiget. Lagerførte varer, der efter aftale returneres mellem 8 dage og 3 måneder efter leveringen, krediteres med et fradrag på 20%, forudsat varen er i original emballage og ubeskadiget og har en værdi på min. 500,- kr. Varer kan normalt ikke returneres senere end 3 måneder efter leveringsdagen. Annullering af ordrer på ikke lagerførte varer, der specielt hjemskaffes, kan kun finde sted såfremt dette godkendes af B-N. Ikke lagerførte varer krediteres ikke, det samme gælder afklippede varer. N.B. Husk altid at opgive vare-, følgeseddel- og referencenummer, samt navn på den person, med hvilken returneringen er aftalt. Uden disse oplysninger vil varen ikke blive krediteret.

 

Betaling

For leverede varer er B-N’s betalingsbetingelser – hvor intet andet er aftalt: 30 dage netto. B-N forbeholder sig ret til at fremsende beordrede varer pr. efterkrav. Overskrides den aftalte eller forudsatte betalingsdato, debiteres der rente med 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er B-N ikke forpligtet til yderligere levering. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan B-N efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning efter advis til denne, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Ved oplagring henligger varerne for købers regning og risiko.

 

Ansvar for mangler

For at anses for rettidige, må reklamationer være kommet frem skriftligt senest 8 dage efter varens modtagelse med angivelse af de konstaterede mangler. Der ydes ingen erstatning for følger af sådanne fejl eller udgifter afholdt af køberen i forbindelse med konstatering af fejlene etc. Fejlleverancer skal returneres til B-N og må ikke udbedres undtagen efter aftale med denne.
B-N erklærer sig indforstået med levering i henhold til Byggeleveranceklausulen jfr. Cirkulære af 25. juni 1986. B-N har intet ansvar for de tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet direkte tab.

 

Ansvar for materiellets skadevolding (produktansvar)

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar: Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.